Általános Szerződési Feltételek

A TAXIM Infinity Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA


1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Taxim Infinity Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-324785, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 1. b. ép., honlap: www.taxim.hu, e-mail: info@taxim.hu, továbbiakban: Taxim) mint önálló diszpécserszolgálat (személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett, vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkoznak.
1.2 A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Utas) a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Taxim honlapján folyamatosan közzétételre kerül.
1.3 Megrendelő (Utas) az adatainak továbbításával, rendelés kezdeményezésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Önálló diszpécserszolgálati tevékenység

2.1 A szolgáltatás keretében a Taxim a 0-24 órában üzemeltetett diszpécserszolgálatán- illetve a Taxim applikáción (továbbiakban: Applikáció) keresztül leadott taxi megrendelések továbbítását teljesíti, amely alapján a Taximmal szerződött Szolgáltató a megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki az Utas taxi rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást.
2.2 Az Utasok adatainak kezelését a Taxim a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelési szabályzata szerint végzi.
2.3 A 6. fejezetben rögzített esetek kivételével a Taxim – tekintettel arra, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató teljesíti – a szolgáltatásért nem felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben szankcionálja, illetőleg közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson.
2.4 A fuvar viteldíját, az esetleges kötbér összegét, illetve a fuvar teljesítéséből eredő esetleges bármilyen fizetési kötelezettséget az Utas a Szolgáltatónak fizeti meg.
2.5 A Szolgáltatót a szolgáltatásra – az alábbi (a)–(d) alpontban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.
a) Nem köteles elvállalni az Utas szállítását a Szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.
b) A Szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője a személyszállítást megtagadhatja, vagy az Utast a személyszállításból kizárhatja, ha az Utas
(i) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,
(ii) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy Utastársai testi épségét, egészségét, a személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy
(iii) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.
c) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a Szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője megtagadhatja.
d) A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését, ha azt a jogszabály alapján az ÁSZF kifejezetten lehetővé teszi.

3 A szolgáltatás igénybevétele

3.1 A szolgáltatást az Utas a Taximtól vagy a Szolgáltatótól az Applikáció segítségével veheti igénybe, amely a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés. Az Applikáció használatának kötelező feltétele Utas részéről regisztrációkor az Utas nevének, SMS fogadására képes mobil telefonszámának és e-mail címének megadása. Említett adatok valótlan megadása, vagy az adatok megadásának elmulasztása az Applikáció használatának korlátozását vagy felfüggesztését vonhatja maga után Taxim részéről.
3.2 A szolgáltatásra a szerződés
a) az előzetes megrendelés elfogadásával,
b) az Utasnak – feltéve, hogy a személytaxi vezetője a fenti 2.5 pont alapján nem tagadja meg a személyszállítást –személytaxiba utazási szándékkal történő beszállásával jön létre.
3.3 A fenti megrendelés esetén a személytaxi becsült kiállási idejét az Utas az alkalmazáson keresztül látja, a valós kiállási idő azonban ettől eltérhet.
3.4 Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) esetében a Taxim vagy a Szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére nem, vagy csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik.

4 A szolgáltatás teljesítése

4.1 Kapcsolatfelvétel az Utassal: a rendelési címre való megérkezést követően, amennyiben az Utas az általa megjelölt címen ésszerű időn belül nem száll be az autóba, a Szolgáltató a rendelkezésre álló információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az Utassal való kapcsolatfelvétel érdekében (applikáción keresztül való üzenetküldés, telefonhívás, kapucsengő).
4.2 Az Utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az Utassal szemben:
4.2.1 Az Utas jogosult
a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos személytaxiban utazni;
b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni;
c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz;
d) dohányfüst-mentes utazáshoz;
e) önállóan, a személytaxi más Utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az Utas máshogy rendelkezik;
f) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (V. fejezet), és arról bizonylatot kapnia;
g) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre;
h) bankkártyával felár nélkül történő fizetésre;
i) működő biztonsági öv használatára, amely minden Utas számára ajánlott;
j) vakvezető kutya szállítására.
4.2.2 A személytaxi vezetője köteles az Utassal szemben minden körülmények között udvarias, segítőkész magatartást tanúsítani.
4.2.3 A személytaxi vezetője köteles az Utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az Utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában korlátozott, vagy nehezen mozgó Utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás).
4.2.4 A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az útvonalat az Utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az Utas figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az Utas a személytaxi vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az Utas beleegyezésével lehet. A személytaxi vezetője csak az Utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi vezetője nyelvi vagy más ok miatt az Utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a gépjármű épségét veszélyeztetheti. A személytaxi vezetője által választott, aktuális forgalmi helyzetet figyelembe vevő legrövidebb útvonal a továbbiakban: Javasolt útvonal.
4.2.5 A személytaxi vezetője az Utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az Utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetője, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az Utas hangulatához mérten folytatni.
A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji, vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az Utas magánügyeivel (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel, továbbá nem hozhat az Utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani.
A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az Utast nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az Utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem ajánlhatja fel, az Utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív véleményt nyilváníthat.
4.2.6 A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az Utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására.
4.2.7 A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az Utas előzetes hozzájárulásával hallgathat. Ha az Utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni.
4.2.8 A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni csak az Utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet.
4.2.9 A személytaxi vezetője csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás fogadását az Utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.
4.2.10A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos.

4.3 Poggyász szállítása
4.3.1 Az Utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el lehet helyezni. Az Utasnak az Utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
4.3.2 Poggyászként nem szállítható olyan tárgy, amely
a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el,
b) a személytaxi vezetője, az Utas vagy a többi Utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat, vagy
c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.
4.3.3 Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt köteles haladéktalanul jelezni a Taximnak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az Utas személye és elérhetősége ismert, úgy a Taxim haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről.
4.4 A személytaxiban az Utas által okozott károk (szennyezés, rongálás)
A személytaxi megrongálása, az Utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás esetén a Szolgáltató jogosult az Utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az Utast terheli.
4.5 Elveszett tárgyak
Amennyiben az Utas távozása után a gépkocsivezető valamilyen tárgyat vagy értéket talál a gépkocsiban, erről haladéktalanul értesítenie kell a diszpécserközpontot.
Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az Utas felelőssége, visszaszállításáért a Szolgáltató a taxióra szerinti díjat jogosult felszámítani.

5 A szolgáltatás ellenértéke

5.1 Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj. A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi:
a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj;
b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);
c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc). A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra.
5.2 A viteldíj mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):
Alapdíj: 700 Ft
Távolsággal arányos egységdíj (Ft/km): 300
Idővel arányos egységdíj (Ft/perc): 70
A Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a Szolgáltató a fenti viteldíjat alkalmazhatja.
5.3 A fizetendő viteldíj képzése:
a) Az Utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az Utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.
b) Előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az Utas és a Taxim által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik.
5.4 Mivel a szolgáltatást a Taximmal szerződésben álló Szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára, a viteldíj is a Szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. A Taxim a fuvarközvetítésért az Utastól díjazásra nem jogosult.
5.5 A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az Utas az Applikáción keresztül, készpénzben vagy (többlet díj nélkül) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.

6 Taxim által nyújtott jól teljesítési garancia

6.1 Applikáción keresztül, úticél egyidejű megjelölésével adott rendelés esetén az Applikáció az 5.2 pont alapján számított viteldíj várható mértékére egy becsült értékintervallumot ad meg („Becsült díj”). A Becsült díjat reprezentáló értékintervallum a rendeléskor megjelölt úticél aktuális forgalmi helyzet alapján meghatározott, 4.2.4 pont szerinti Javasolt útvonalon történő elérése esetén várható viteldíj értékét adja meg.
6.2 Tekintettel arra, hogy feltételezhetően a fuvar megrendelésére és a 3.2 pontban rögzített módon létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésére Utas részéről a Becsült díj figyelembevételével került sor, Taxim az általa megadott Becsült díj felső határértékeként megadott díj mértékére (a továbbiakban: Várható maximális szolgáltatási díj) jól teljesítési garanciát vállal. A Becsült díj felső határértékeként megjelölt Várható maximális szolgáltatási díj az az összeg, amit a tényleges viteldíj összege (melyet Utasnak Szolgáltató részére Taxim garanciavállalásától függetlenül minden esetben ki kell egyenlítenie) várhatóan nem halad meg, az adott időszaki forgalmi helyzet figyelembevételével, amennyiben a fuvar a Javasolt útvonalon történik.
6.3 A Taxim által vállalt jól teljesítési garancia csak az alábbi feltételek teljesülése esetén él, illetve érvényesíthető:
a) a rendeléskor Applikáción keresztül megadott úticélra 4.2.4 szerint Javasolt útvonaltól az Utas kérésére nem történik eltérés; kitérő; menet közbeni, várakozással járó megállás,
b) a Javasolt útvonal teljesítésekor nem történt a 3.4 pontban jelzett esemény, illetve a 3.4 pontban jelzett jelenség a Javasolt útvonal teljesítése alatt nem állt fent.
6.4 A garancia érvényesítése kizárólag a 7.8 (a) pontban jelzett e-mail címre eljuttatott, érvényes írásos kérelem alapján lehetséges. Az írásos kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha
a) legalább az alábbi adatokat tartalmazza: az Applikáción belül a „Korábbi utak” részben található, adott útra vonatkozó adatok értéke; a viteldíjról készült, a Szolgáltató által kiállított nyugta vagy számla olvasható, elektronikus másolati képe; a kérelmező által megjelölt banki számlaszám, melyre Taxim a vizsgálat eredményétől függően kötbérfizetési kötelezettségét teljesítheti (készpénzben Taxim kötbérfizetési kötelezettsége nem érvényesíthető).
b) megrendelő Applikációban megadott, profiljában regisztrált e-mail címéről, mint feladótól érkezik a kérelem Taximhoz.
6.5 Taxim a 6.4 pont szerint megadott érvényes kérelem alapján köteles az érintett megrendelés körülményeit kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről megrendelőt a kérelem előbocsájtásának e-mail címén tájékoztatni, és a vizsgálat eredményétől függően a kérelmet elutasítani, vagy annak helyt adni.
6.6 Abban az esetben, ha a kérelem alapján megállapítható, hogy a tényleges fuvardíj összege a szolgáltatónak felróható okból haladta meg a Várható maximális szolgáltatási díj összegét, mely esetben a jól teljesítési garancia érvényesíthető, úgy a Taxim kötbér fizetésére köteles, melyet a kérelemben megjelölt banki számlaszámra köteles teljesíteni 15 napon belül. A kötbér mértéke: a nyugtával vagy számlával igazolt tényleges viteldíj és a Várható maximális szolgáltatási díj különbözete.

7 Egyéb rendelkezések

7.1 Amennyiben Taxim akár Utas, akár Szolgáltató, akár bármely jelen ÁSZF-ben nem említett külső fél részéről az Applikáció olyan jellegű felhasználását, működésének befolyásolását tapasztalja, mely gyaníthatóan az Applikáció zavartalan működésének megakadályozására irányul vagy az eredeti irányultságtól, szándéktól függetlenül Utas, Szolgáltató vagy Taxim jogos felhasználói vagy üzleti érdekeinek méltányolható sérelmét okozza, vagy arra alkalmas, Taxim az Applikáció működését és/vagy az érintett Utas, Szolgáltató vagy bármely más fél általi elérését korlátozhatja, felfüggesztheti az Applikáció zavartalan működésének védelme érdekében.
7.2 Utas részéről az Applikáció elérésének, használatának korlátozására, felfüggesztésére okot adó tipikus, de nem kizárólagos használati forma, amennyiben Utas 1 órás, összefüggő időtartamon belül legalább 3 db olyan Szolgáltatás igényt, megrendelést indít az Applikációban vagy bármely más módon, mely a megrendelés indítását követően Utas által vagy Utas oldalán jelentkező okból kerül lemondásra vagy hiúsul meg.
7.3 Szolgáltató részéről az Applikáció elérésének, használatának korlátozására okot adó tipikus, de nem kizárólagos használati forma, amennyiben Szolgáltató 1 órás, összefüggő időtartamon belül legalább 5 db Taximtól Applikációban vagy bármely más módon kapott Szolgáltatás igényt, megrendelést mond le, utasít el vagy nem fogad el tevőlegesen.
7.4 Bármely, a fentiek következtében az Applikáció elérésében, használatában korlátozott fél ilyen irányú, írásos igénye esetén Taxim vizsgálatot indít és folytat le a teljes tényállás felderítése érdekében, azzal a céllal, hogy az érintett fél az Applikációt ismét számára a korlátozás, felfüggesztés előtt biztosított feltételek mellett használhassa a vizsgálat eredményétől függően.
7.5 Taxim és partnerei személytaxi-szolgáltatás szervezését, valamint annak informatikai hátterét biztosító szolgáltatásaik népszerűsítése céljából ajándékkuponok kibocsátásával egybekötött promóciókat indítanak a promóciók kommunikációs anyagaiban jelzett időszakokban. Említett promóciókkal kapcsolatos részletes szabályokat jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
7.6 Az egyes Promóciók keretében ajándékkuponok kerülnek kibocsátásra, melyek a Szolgáltatók szerződéses partnerei által teljesített személytaxi-szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére használhatók fel.
7.7 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései irányadóak:
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
b) a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról,
c) a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxiszolgáltatás hatósági áráról.
7.8 Az Utas a szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:
a) Taxim Infinity Kft.
1031 Budapest, Nánási út 1. b. ép.
e-mail: info@taxim.hu
b) Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Fogyasztókapcsolati Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
c) Nemzeti Közlekedési Hatóság
1066 Budapest, Teréz krt. 62.
e-mail: office@nkh.gov.hu
tel: +36 1 373 1400
7.9 Taxim kizárja felelősségét Taxim weboldala, Applikációja és szerverei rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. Taxim nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szintén nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
7.10 A jelen ÁSZF 2019. május 6. napján lép hatályba.
7.11 A Taxim egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

Mellékletek:
1. számú melléklet: TAXIM promóciós kupon szabályzat
1. számú melléklet:
TAXIM PROMÓCIÓS KUPON SZABÁLYZAT
A) Általános rendelkezések
A Taxim Infinity Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 1. b. ép.; cégjegyzékszáma: 01-09-324785, továbbiakban Taxim) és partnere az Union Trade 2007 s.r.o. (székhelye: Klincová 35, 82108 Bratislava Szlovák Köztársaság; cégjegyzékszáma: 47046465, továbbiakban Kibocsátó), továbbiakban együttesen Szervezők személytaxi-szolgáltatás szervezését, valamint annak informatikai hátterét biztosító szolgáltatásaik népszerűsítése céljából ajándékkuponok kibocsátásával egybekötött promóciókat(továbbiakban: Promóció) indítanak.
Az egyes Promóciók keretében ajándékkuponok kerülnek kibocsátásra, melyek a Szervezők szerződéses partnerei által teljesített személytaxi-szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére használhatók fel.

1. Fogalmi meghatározások Ajándékkupon:adott Promóció keretében a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint személytaxi-szolgáltatás ellenérték teljes vagy részbeni kiegyenlítésére jogosító, Kibocsátó által ingyenesen kibocsátott online kupon (továbbiakban kupon).
Kibocsátási érték:az az összeghatár, amilyen értékben a személytaxi-szolgáltatást igénybe vevő személy (utas) adott kupon felhasználásával személytaxi-szolgáltatás ellenértéket egyenlíthet ki.
Kupont beváltó személy:az a Kibocsátón kívüli természetes vagy jogi személy, aki a kupon felhasználásával személytaxi-szolgáltatást egyenlít ki. A kupont beváltó személynek azt kell tekinteni, akinek az érvényes kupon a birtokában van, azaz a Taxim applikáción (továbbiakban: Applikáció) belül, a felhasználói bejelentkezést követően az érvényes, aktív kupon a megfelelő helyen és módon megjelenik.
Kuponkód:alfanumerikus kifejezés, melynek beírását követően az Applikációban az arra jogosult vagy, jogosultságot szerző felhasználó számára Kibocsátó a kuponkódhoz rendelt kibocsátási értékű kupont generál a szükséges feltételek fennállása esetén.
Érvényességi időszak:kuponkódonként eltérő lehet; az egyes kuponok részletes leírásánál vagy a kuponnal kapcsolatos közleményekben, Promóciós kommunikációkban jelzett időszak, amely alatt a kuponkód birtokosa a kuponkódot az Applikációban online kupon generálás céljából érvényesítheti.
Felhasználási időszak:kupononként eltérő lehet; az egyes kuponok részletes leírásánál vagy a kuponnal kapcsolatos közleményekben, Promóciós kommunikációkban jelzett időszak, amely alatt a kupon tulajdonosa a kupont az Applikációban személytaxi-szolgáltatás ellenérték kiegyenlítésére felhasználhatja.
Kuponok kibocsátója:Union Trade 2007 s.r.o. (székhelye: Klincová 35, 82108 Bratislava Szlovák Köztársaság; cégjegyzékszáma: 47046465)
Elfogadó-/beváltóhelyek:Kibocsátó azon szerződéses partnerei, akik a személytaxi-szolgáltatást az Applikáció segítségével teljesítik.

2. Szabályzat célja
A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a kuponok kibocsátásának és felhasználásának módját.
Jelen szabályzat területi hatálya a Szervezők és a személytaxi-szolgáltatást nyújtó szerződéses partnereik működési területe.
Jelen szabályzat időbeli hatálya az első kupon kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a Szervezők ellenkező tartalmú döntést nem hoznak.
A kupon kibocsátásával járó Promóciókban való részvétel, illetve bármely, jelen szabályzatban szabályozott kupon megszerzése jelen szabályzat teljes körű elfogadását jelenti.
A szabályzatot a Szervezők jogosultak módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a Szervezők a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétették.
A Szervezők fenntartják a jogot a Promóciók, a kuponkódok érvényességi, illetve a kuponok felhasználási idejének előzetes bejelentés és indokolás nélküli (akár azok időtartama alatti) módosítására, leállítására, ill. felfüggesztésére, amelyről közleményt kötelesek megjelentetni a taxim.hu honlapon.
Az érintett személyek felelőssége, hogy jelen szabályzatban és Szervezők Általános Szerződési Feltételeiben, egyéb szabályzataiban, előírásaiban leírtakról körültekintő és megfelelő módon a tájékozódjanak.

3. A Promóciókban résztvevő személyek
A Promóciókban alapesetben bárki részt vehet, aki az Applikációt letöltötte, az Applikációban regisztrált, érvényes profillal rendelkezik, és a regisztráció során elfogadta a szolgáltatás valamennyi ott megjelölt használati feltételét, szabályzatát.
Egyes Promóciók, illetve kuponfajták esetében megállapításra kerülhetnek olyan feltételek, melyek az előbb említett kört bizonyos szempontok alapján tovább szűkítik. Ezek a szempontok és speciális feltételek az adott kupon részletes feltételei között kerülnek ismertetésre.

4. A kuponok kibocsátása
A kuponokat a Kibocsátó bocsátja ki. A kuponok formája a kuponkód érvényesítését követően a Kibocsátó rendszerében létrejött, és az Applikáció megfelelő menüpontjában látható elektronikus bejegyzés.
A kupon (kuponkód) kibocsátási értékét, érvényességi-, illetve felhasználási időszakát az adott kuponkóddal, kuponnal kapcsolatos közlemények, Promóciós kommunikációk tartalmazzák. Emellett a kupon@taxim.hue-mail címre írt kérdés esetén a kérdéses információkról Szervezők tájékoztatást adnak.
A kupon nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre való tekintettel készpénzre vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra a Kibocsátónál nem váltható, illetve értékéből készpénz nem adható vissza.

5. Kuponok megszerzése és felhasználása
Kuponkód birtokában, az Applikáció „Kuponok” almenüpontjában, a kuponkód érvényességi időszakán belüli megadásával hozható létre aktív, felhasználható kupon, az adott Promóció keretein belül egyetlen alkalommal. Amennyiben a felhasználó teljesíti az adott kuponhoz esetlegesen kapcsolódó speciális feltételeket, létrejön számára az aktív kupon.
Bizonyos speciális kuponfajták esetén nem szükséges megadni kuponkódot, vagy más jellegű kód megadása esetén az adott kupon részletes feltételeinél megadottak teljesülését követően a kupon automatikusan létrejön és aktívvá, felhasználhatóvá válik a tulajdonosa számára.
A felhasználó aktív kuponjai a „Kuponok” almenüpont „Felhasználható kuponjaid” mezőjében láthatók.
Aktív kupon kizárólag az Applikációban előzetesen regisztrált bankkártyával, mint fizetési móddal fizetett fuvarok ellenértékének kiegyenlítésére használható fel az említett fizetési mód kiválasztásával. Amennyiben a felhasználónak rendelkezésére áll aktív kupon, a kupon felhasználása az említett fizetési mód kiválasztása esetén automatikus és adott esetben kötelező érvényű. Amennyiben a felhasználónak több aktív kupon is rendelkezésére áll a fizetési mód kiválasztása pillanatában, a legnagyobb összegű kupon kerül automatikusan kijelölésre, majd beváltásra. Amennyiben a felhasználó kötelező érvényű aktív kuponnal is rendelkezik, az az összegétől függetlenül a többi kupon előtt kerül felhasználásra. Több aktív, kötelező érvényű kupon megléte esetén azok az összegeik csökkenő sorrendjében kerülnek felhasználásra, majd ezt követően a nem kötelező érvényű kuponok az összegeik csökkenő sorrendjében.
A kuponok beváltása szolgáltatás ellenérték kiegyenlítésére oly módon valósul meg, hogy az előzetesen regisztrált bankkártyáról mint alkalmazott fizető eszközről a fuvardíjnak a kupon beváltásra igénybe vett összegével csökkentett értéke kerül levonásra.
Adott kupon egy alkalommal használható fel. Amennyiben a kupon kibocsátási értéke nem kerül teljes egészében felhasználásra a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésekor (például a kuponnal kiegyenlített személytaxi-szolgáltatás ellenérték nem éri el a kupon kibocsátási értékét), a fel nem használt kupon érték törlésre kerül.
A kuponok más kedvezményekkel össze nem vonhatók, azokból készpénz nem adható vissza.
Az online kupon többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása tilos.
A kupon harmadik személyre nem ruházható át.
Az egyes kuponok megszerzésének, felhasználásának (beváltásának) speciális szabályait az adott kupon részletes szabályairól szóló fejezet írja le.
A személytaxi-szolgáltatás igénybevételére és ellenértékének kiegyenlítésére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más fizető eszköz felhasználásával történő kiegyenlítés esetén.

6. Egyéb rendelkezések
A Szervezők a jelen szabályzatot, annak módosítását, valamint a Promóciókkal, kuponokkal összefüggő egyéb szabályzatokat a taxim.hu weblapon teszik közzé.
A Promóciók kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervezők, illetve szerződéses partnereik nem vállalnak felelősséget.
Azon felhasználók esetében, akiknél a Szervezők Általános Szerződési Feltételei szerint a szolgáltatás korlátozásra, felfüggesztésre kerül, Szervezők döntése alapján az érintett személy(ek) aktív kuponjainak törlésére is sor kerülhet az Applikáció használatának korlátozása kapcsán, illetve annak részeként.
B) Az egyes kuponokhoz kapcsolódó részletes, speciális szabályok
„Barát meghívás” promóció
A kupon(ok) rövid leírása:
Jelen promóció keretében az Applikációban regisztrált felhasználók rendelkeznek egy egyedi azonosítóval, mely az Applikáció „Kuponok” almenüpontjának „Barát meghívás” mezőjében található. Amennyiben a felhasználó mint „Meghívó” fél az egyedi azonosítóját megadja egy olyan regisztrált felhasználónak mint „Meghívott” félnek, aki nem rendelkezik még fuvarrendeléssel az Applikációban, és azt a Meghívott fél ugyanezen menüpont alatt jelzett megfelelő mezőbe beírja (érvényesíti), akkor mind a Meghívó, mind a Meghívott fél 1000-1000 Ft kibocsátási értékű kuponban részesül.
Adott felhasználó korlátlan számban használhatja fel egyedi azonosítóját barát meghívásra.
Egy felhasználó legfeljebb egy alkalommal hozhat létre jelen promócióhoz kapcsolódó bármely egyedi azonosítóval Meghívottként kupont.
Meghívott fél számára a kupon azonnal létrehozásra kerül, aktívvá válik, és jelen szabályzat általános feltételeinél leírt módon használhatja azt fel. Meghívó fél számára a kupon azt követően kerül automatikusan létrehozásra, miután a Meghívott fél első fuvarrendelését bármely fizetési móddal teljesítette. Ezt követően Meghívó a kuponját jelen szabályzat általános feltételeinél leírt módon használhatja fel.

Kupon típus: Meghívó oldali
Kibocsátási érték 1000 Ft
A kupon felhasználási ideje: Aktiválástól számítva az Applikáció vagy a profil regisztráció törléséig; kötelező felhasználású

Kupon típus: Meghívott oldali:
Kibocsátási érték 1000 Ft
A kupon felhasználási ideje: Aktiválástól számítva az Applikáció vagy a profil regisztráció törléséig; kötelező felhasználású